Сіз мындасыз:

Мақалаға қойылатын талаптар

Мақаланың көлемі стандартты форматтағы (А 4) ақ қағаз парағының 5 бетінен кем болмауы тиіс.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс және ағылшын (ағылшын тілінде жариялауды жүзеге асыру үшін редакция аударма жасауға көмектеседі – ақысы бөлек төленеді).

Ғылым кандидаттары мен ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін тиісті мамандық бойынша ғылым докторының қолы қойылған рецензия ұсыну қажет.

1. Жарияланымға «Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының Хабаршысы» журналының тақырыбына сәйкес келетін ғылыми зерттеулердің нәтижелері, ғылыми (практикалық) мақалалар, шолулар (шолу мақалалары) бар бірегей материалдар қабылданады. Авторлардан 1-қосымшаға сәйкес растауды сұраймыз. Avtorlyk_kelisimshart_Otinish.docx .

2. Авторлық материалдардың мазмұны мен көлеміне қойылатын негізгі талаптар

Ғылыми (практикалық) мақала. Кіріспе бөлімде тақырыпты (ғылыми проблема немесе міндет) әзірлеудің өзектілігі мен орындылығы негізделуі тиіс. Мақаланың негізгі бөлігінде ақпаратты талдау және синтездеу арқылы зерттелетін мәселелерді, оларды шешу жолдарын, мүмкін бола алатын нәтижелерді негіздеуді, олардың сенімділігін ашу қажет. Қорытынды бөлімде-қорытындылау, тұжырымдар, ұсыныстар жасау, әрі қарайғы зерттеулердің мүмкін бағыттарын көрсету. Көлемі 5-тен 10 бетке дейін.

Шолу (шолу мақаласы). Шолуда ғылымды (практиканы), оның жекелеген қызмет түрлерін, құбылыстарды, оқиғаларды және т. б. дамытудың неғұрлым маңызды және перспективалы бағыттары талдануы, салыстырылуы және анықталуы тиіс. Материал проблемалық сипатта болуы керек, ғылыми (практикалық) білімді дамытуға қарама-қайшы көзқарастарды көрсетуі, қорытындылар, жалпылама мәліметтер, жиынтық мәліметтер болуы қажет. Көлемі 5 беттен артық емес.

Монографияға, оқулыққа және ғылыми мақалаға рецензия - газет-журнал публицистика жанрындағы ғылыми шығарманы (диссертациялық зерттеулерден басқа) талдау, сыни талдау, бағалау. Рецензияның атауын рецензияланатын шығарманың библиографиялық сипаттамасымен ауыстыруға болады. Библиографиялық сипаттама ГОСТ 7.1–2003 (ГОСТ 7.1-2003 бойынша рецензияның библиографиялық сипаттау тәртібі) сәйкес ресімделеді. Көлемі 3 беттен артық емес.

3. Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар

makala_ulgisi.docx

Мақаланы беру процесінің бөлігі ретінде авторлар келесі барлық тармақтардың орындалуын тексеруі керек. Берілген мақалалар, егер олар осы талаптарға сәйкес келмесе, авторларға қайтарылуы мүмкін.

3.1 Мақаланың құрылымдық элементтерінің орналасу тәртібі:

3.1.1 Бірінші жол – ҒТАМР; 2 жол – мақаланың атауы бас әріптермен, қалың қаріппен; одан әрі бос орын арқылы – мақала тілінде қысқаша аннотация (кемінде 100-150 сөз) және кілт сөздер (3-5 сөз). Содан кейін мақала мәтіні, әдебиет (әдебиеттер тізімі мәтінде қолданылуына қарай рәсімделеді) соңында мақала атауының, аннотацияның және түйінді сөздердің аудармасы 2 тілде (Егер мақала орыс тілінде болса, Аннотация аудармасы қазақ және ағылшын тілдерінде, егер қазақ тілінде болса, онда орыс және ағылшын тілдерінде болуы тиіс).

3.1.2 Мәтін Word редакторында терілуі керек, кегль – 14, интервал – 1, барлық жағынан шегініс - 2 см, тасымалданбаған мәтін, ені бойынша туралау;

3.1.3 Кестелер, схемалар, суреттер анық, қара-ақ принтте болуы тиіс;

3.1.4 Сөздер мен символдар курсивпен белгіленуі мүмкін. Қысқартулар бірінші рет айтылған кезде толық жазылуы керек.

3.1.5 Беттер рет-ретімен нөмірленуі керек.

3.1.6 Мақалада мәтінде қалың қаріппен белгіленетін келесі құрылымдық бөліктер қамтылуы керек:

Кіріспе

Ең алдымен, сіз оқырманды іс бағытына енгізуіңіз керек. Кіріспеде автор зерттеудің тақырыбымен, міндеттерімен және кезеңдерімен таныстырады. Кіріспе оқырманға авторлардың гипотезасын және оны тексеру құралдарын түсінуге мүмкіндік береді.

Ғылыми мақалада жеке авторлық зерттеулер көрсетілуі керек. Авторлар ғалымдардың олардың алдында жасаған зерттеулері туралы білетінін және жаңадан алынған нәтижелер қолда бар білімге қалай сәйкес келетінін көрсеткен жөн.

Әдебиетті қамту сіздің жұмысыңызда басқа жұмысты көшіру белгілерін және басқа адамдардың еңбектерін иемденуден аулақ болады. Кез-келген ғылыми зерттеулер ғалымдардың алдыңғы жаңалықтарына сүйенеді, сондықтан сіз ақпарат алатын дереккөздерге сілтеме жасауды ұмытпаңыз.

Зерттеу әдістері мен материалдары

Материалдар мен жұмыс барысын сипаттаудан, сондай-ақ пайдаланылған әдістердің толық сипаттамасынан тұруы тиіс.

Нәтижелер және талқылау

Зерттеу нәтижелерін талдау және талқылау сипатталады. Зерттеу барысында алынған нәтижелер бойынша қорытындылар келтіріледі, негізгі мәні ашылады. Бұл мақаланың маңызды бөлімдерінің бірі. Онда алдыңғы жұмыстармен, талдаулармен және қорытындылармен салыстырғанда өз жұмысының нәтижелерін талдау және тиісті нәтижелерді талқылау қажет.

Қаржыландыру туралы ақпарат (бар болса).

Қорытынды

Бұл бөлімде зерттеудің негізгі жетістіктерінің тезистері жиналады. Олар жазбаша түрде де, анықталған негізгі заңдылықтарды сипаттайтын кестелер, графиктер, сандар және статистикалық көрсеткіштер түрінде де ұсынылуы мүмкін. Қорытындыларды екі мақсатқа қызмет ететін авторлардың түсіндіруінсіз ұсыну керек: Біріншіден, бұл басқа ғалымдарға деректердің сапасын бағалауға мүмкіндік береді, екіншіден, басқаларға нәтижелерді түсіндіруге мүмкіндік береді.

Пайдаланған деректер тізімі

3.2 Ескертпелер мен сілтемелер

Ескертпелер мәтіндік материалды түсіндіру немесе күшейту үшін қажет. Бірақ олар оқырмандардың назарын бұзуы мүмкін, сондықтан мүмкіндігінше көп қолданбау керек. Олар қолжазбаның мәтіндік бөлігінің соңында қарапайым мәтін ретінде теріліп, компьютерлік бағдарламаның сілтемесі мен сілтемесінің бөлігі ретінде емес, бүкіл мақала бойынша дәйекті түрде нөмірленуі керек.

Әдебиеттер тізімінде мәтінде келтірілген сілтемелер ғана болуы қажет. Оның дәлдігі мен толықтығы-автордың жауапкершілігі. Мақала мәтініндегі әрбір дереккөзге сілтеме шаршы жақшада беріледі.

Журнал редакциясы авторларға «Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана» журналының алдыңғы нөмірінде жарияланған авторлардың мақалаларына сілтеме жасауды бұлтартпай ұсынады.

3.3 Кестелер, суреттер және иллюстрациялар

Кестелер мен сызбалардың мақсаты-оқырманға мәліметтерді нақты түрде ұсыну. Иллюстрация немесе мәтін қажетсіз ақпаратқа айналмауы үшін автор мәтіндегі деректерді (егжей-тегжейлі) сипаттамауы керек. Суреттер мен кестелер мәтінде қисынды болуы керек.

3.4 Формулалар

Формулалар беттің ортасында орналасады және беттің оң жағындағы дөңгелек жақшада араб сандарымен рет-ретімен нөмірленеді. Қолжазбаның барлық материалдарында формулаларды, символдарды белгілеудің біркелкілігі сақталуы тиіс. Барлық қолданылатын математикалық белгілер мен символдарды біріктіру қажет.  

Ағылшын және орыс пернетақталарының стандартты орналасуынан басқа таңбалары бар формулалар (грек әріптері, иероглифтер және т.б., әсіресе үстіңгі және астыңғы таңбаларда қолданылады) мақалаға қоса берілген суреттер түрінде ұсынылуы керек. Бір жолды формулалар олар қолданылатын негізгі мәтінмен бірдей қаріппен терілуі керек. Көп жолды формулалардың кеглі азайтылуы тиіс.

4. Авторлар туралы мәлімет

Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі барлық авторлардың толық Байланыс ақпараты жеке титулдық парақтарында болу керек.

4.1 аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы, ORCID ID (бар болса), қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде лауазымы мен жұмыс орны. Толық мекен-жайы, e-mail мекен-жайы, факс, тел. нөмірлері.

4.2 баспагермен, редакциямен байланыста болатын жауапты автор нақты көрсетілуі керек.

4.3 автордың(лардың) аты-жөні қарау процесінде анонимділікті қамтамасыз ету үшін тек "Авторлар туралы мәлімет" файлында басылуы тиіс.

5. Материалдарды жіберу жолдары

     1) Электрондық редакциялық сайт жүйесі арқылы:

  • Жауапты автор журналдың сайтында тіркелуі тиіс. Осылайша, ол мақаланы арнайы форма арқылы редакцияға жіберуге техникалық мүмкіндігі бар.
  • Жауапты автор мақаланың қолжазбасын, авторлық шартты (өтінішті), авторлар туралы мәліметтерді журнал сайтына жеке файлдармен жүктейді. Метадеректерді ұсынылған нысанға қосымша енгізу қажет.

     2) Электронды пошта арқылы (e-mail): infoБұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Avtorlyk_kelisimshart_Otinish.docx