Сіз мындасыз:

Мақалаларды рецензиялау тәртібі

Редакцияға келіп түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде рецензиялауға жіберіледі.

Жауапты хатшы келіп түскен мақаланың журнал бейініне, оны ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтайды, содан кейін мақаланы ғылыми дәрежесі, біліктілігі, зерттеу тәжірибесі және мақала тақырыбына жақын ғылыми біліктілігі бар маманға рецензиялауға жібереді.

Екі жақты рецензиялау: авторға рецензент туралы мәліметтер берілмейді және рецензент туралы мәліметтер авторға берілмейді. Автор рецензияны қабылдаған кезде, оған рецензенттің аты-жөні, лауазымы, жұмыс орны туралы мәліметтер берілмейді.

Рецензенттерге тыйым салынады:

  • қолжазбаны өз қажеттіліктері мен үшінші тұлғалардың қажеттіліктері үшін пайдалануға;
  • жарияланғанға дейін қолжазбадағы ақпаратты жария етуге;
  • бас редактордың келісімінсіз қолжазбаны басқа тұлғаға рецензиялауға беруге;;
  • қолжазбадағы материалдарды өз жариялауға дейін мүддесі үшін пайдалануға.

Рецензияда мақала материалының жан-жақты талдауы, оның объективті, дәлелді бағасы және нақты негізделген ұсыныстары болуы тиіс.

Рецензияда мыналар болуы тиіс:

  • тақырып пен мақала мазмұнының өзектілігі: онда көрсетілген материалдың деңгейі ғылымның заманауи жетістіктеріне сәйкес келуі;
  • ғылыми жаңалығы, зерттеудің негізгі нәтижелері;
  • мақаланың құрылымы мен логикасы;
  • мақала мазмұнының оның атауына сәйкестігі;
  • рецензенттің ескертулері және рецензенттің ұсыныстары (жариялау үшін ұсынылады, ескертулерді түзеткеннен кейін жариялау үшін ұсынылады, жариялау үшін ұсынылмайды);

Рецензияның қорытынды бөлімінде жалпы мақала туралы негізделген тұжырымдар және оның орындылығы туралы немесе оны пысықтау қажеттілігі туралы ұсынымдар болуы тиіс (жариялау үшін ұсынылады, ескертулерді түзеткеннен кейін жариялау үшін ұсынылады, жариялау үшін ұсынылмайды);

Егер рецензияда мақаланы түзету және пысықтау бойынша ұсынымдар болса, жауапты хатшы авторға рецензияның мәтінін мақаланың жаңа нұсқасын дайындау кезінде оларды ескеру ұсынысымен жібереді.

Оң рецензияның болуы мақаланы жариялау үшін жеткілікті негіз болып табылмайды. Жарияланымның орындылығы туралы түпкілікті шешімді редакциялық алқа жұмыстың негізділігіне және оның журнал тақырыбына сәйкестігіне қарай қабылдайды.

Мақаланы жариялау туралы шешімді журналдың редакциялық алқасы ұсынылған материалдардың ғылыми маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, рецензиялаудан кейін қабылдайды. Төлем мақала қабылданғаннан кейін жүргізіледі, содан кейін автор(лар)дың электрондық поштасына төлем туралы деректемелері бар хат жіберіледі.