Сіз мындасыз:

«Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана» журналының жарияланым этикасы

Ғылыми беделді сақтау мәселесіне жауапкершілікпен қарап, «Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана» (бұдан әрі – Журнал, «Вестник АПНК» журналының барлық тақырыптық сериялары  өз жұмысында жарияланым этикасының қағидаттарын ұстанады.

1. Журнал этикасы:

1.1. «Вестник АПНК» - да материалдарды жариялау ақылы негізде жүзеге асырылады.

1.2. Журнал бұрын жарияланған материалды жариялауға қабылдамайды.

1.3. Журнал ұсынылған рецензия бойынша және журналда қабылданған ғылыми этика нормаларына, сондай-ақ заң талаптарына сәйкес келетін критерийлерге сүйене отырып, жарияланым материалдарын іріктеуді жүзеге асыруға міндеттенеді: жала жабуға, авторлық құқықты және плагиатты бұзуға, өзін-өзі плагиатқа, материалдарды бұрмалауға және т. б. жол бермеу.

1.4. Журнал автордың нәсіліне, жынысына, этникалық шығу тегіне, азаматтығына, саяси және діни көзқарастарына бейтарап қарау қағидатын негізге ала отырып, жарияланымға келіп түскен материалдарды бағалауға міндеттенеді.

1.5. Журнал жариялауға ұсынылған материалға рецензия жасау үшін білікті сарапшыларды ұсынуға міндеттенеді.

1.6. Журнал екі жақты рецензиялауды жүзеге асыруға және материал келіп түскен сәттен бастап екі ай ішінде оны жариялау, қабылдамау немесе пысықтауға жіберу туралы шешім қабылдауға міндеттенеді.

1.7. Журнал жариялау туралы шешім қабылданған жағдайда нөмірдің баспаханадан шығарылуының болжамды мерзімдері туралы авторға хабарлауға, бас тарту және пысықтауға жіберу туралы шешім қабылданған жағдайда — осы шешімнің жеткілікті негіздемесін ұсынуға міндеттенеді.

1.8. Теріс рецензия жасалған жағдайда журнал автордың талап етуі бойынша авторды көрсетпей, басып шығаруға қабылданбаған материалдың авторына рецензияның данасын беруге міндеттенеді.

1.9. Журнал жарияланымға келіп түскен материалдарды плагиаттық тексеру жүйесінде тексеруге міндеттенеді.

1.10. Журнал берілген немесе бұрын жарияланған материалдарға қатысты этикалық сипаттағы негізделген шағымдар келіп түскен кезде: журналды басқару органдарымен шағымды қарау, талқылау, түзетуді, теріске шығаруды немесе тиісті өтінішті жариялау шараларын қабылдауға міндеттенеді.

1.11 Журнал авторды, рецензенттерді, әлеуетті рецензенттерді, баспа қызметкерлерін қоспағанда, ұсынылған материалдар туралы ақпаратты басқа біреуге ашпауға міндеттенеді.

1.12. Журнал редакторлардың, рецензенттердің және қолжазбамен жұмыс істеуге тартылған басқа да қызметкерлердің өз жұмысында жариялауға жіберілген материалдарды пайдаланбауға міндеттенеді.

1.13. Журнал мүдделер қайшылығы болған кезде жариялауға ұсынылған материалдарды қараудан бас тартуға, сондай-ақ автордан мүдделер қайшылығының болуы туралы ақпарат беруді талап етуге міндеттенеді.

2. Авторлық этика

2.1. Журналда жариялауға ұсынылатын материалдардың авторы өз зерттеулерінің өзектілігін дәлелдеуі және қол жеткізілген нәтижелерді растайтын материалда келтірілген деректердің дәлдігіне және зерттеудің объективтілігіне кепілдік беруі тиіс;

2.2. Журнал қабылдаған талаптарға сәйкес басқа авторлардың дәйексөздерін белгілей отырып, Автор ұсынылған материалдардың түпнұсқалығына кепілдік беруі керек;

2.3. Автор ұсынылған материалдарда ғылыми плагиаттың, өзін-өзі плагиаттың, материалдарды бұрмалаудың және т. б. кез келген түрінің болмауына кепілдік беруі керек;

2.4. Автор жариялауға ұсынылған материал бір уақытта басқа журналдардың қарауында болмауын қамтамасыз етуі керек;

2.5. Автор жарияланымға ұсынылған зерттеуге үлес қосқан барлық адамдардың есімдерінің жариялануына немесе олардың есімдерін бірлескен авторлар қатарына қосуға немесе материалдар беттерінде алғыс білдіруге кепілдік беруі керек;

2.6. Автор жариялауға ұсынылған материалдардың соңғы нұсқасымен барлық авторлардың келісуіне кепілдік беруі керек;

2.7. Авторға жарияланымға ұсынылған материалдарда зерттеуді қаржылық қолдау көздерін көрсету ұсынылады.

2.8. Автор жариялауға ұсынылған материалдарда анықталған қателер туралы журналды дереу хабардар етуі тиіс.

3. Рецензенттің этикасы

Сараптамалық бағалауға қатысатын Рецензент:

3.1. Дәлелді сын ескертпелерді ұсыну және мақаланы бағалаудың келесі объективті ғылыми критерийлерін басшылыққа алу: журнал профиліне сәйкестік, ғылыми жаңашылдық, зерттеу нәтижелерінің толықтығы мен сенімділігі, анықтамалар мен тұжырымдардың өзектілігі, маңыздылығы, дұрыстығы мен дәлдігі, стилі, тұжырымдары.

3.2. Объективті және бейтарап шешімдер қабылдау.

3.3. Автордың қолжазбасымен жұмыс істеу үшін редакциялық алқа уәкілеттік берген адамдарды қоспағанда, құпиялылықты сақтауға, басқа адамдармен жұмысты талқылауға жол бермеуге тиіс.

3.4. Рецензиялау барысында алынған ақпаратты жеке бас пайдасы үшін пайдаланбау.

3.5. Егер рецензенттің пікірінше, рецензияға ұсынылған материалды қарау үшін оның біліктілігі жеткіліксіз болса немесе қолжазбаны қарау мерзімдері бұзылуы мүмкін болса, редакциялық алқаға хабарлау және қолжазбаны сараптау процесінен бас тарту.

3.6. Нақты фактілер негізінде шешім қабылдауы және шешімдерінің дәлелдерін келтіру.

3.7. Редакциялық алқа мүшелерінің назарын бағаланатын қолжазбаның қандай да бір өзге жұмыспен елеулі немесе ішінара ұқсастығына, сондай-ақ осы немесе басқа авторлардың басқа жұмыстарында бұрын жарияланған ережелерге, тұжырымдарға немесе дәлелдерге сілтемелердің болмау фактілеріне аудару қажет.

3.8. Мақаланың сапасын арттыруда авторға көмек көрсету.

3.9. Жарияланбаған қолжазба материалдарын өз зерттеулерінде пайдаланбау.