Вы здесь:

А.Б.МУКАШЕВА, А.О.САПАРЖАНОВА. ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ДАМЫТУ

ҒТАМР 14.33.19

DOI: 10.51883/20704046_2021_2_141

А.Б.МУКАШЕВА, А.О.САПАРЖАНОВА

ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ДАМЫТУ

Мақалада хореографиялық оқу орындарында білім алатын оқушылардың психологиялық мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар, педагог-психолог маманының хореографиялық оқу орнындағы балалармен жұмыс жасау үрдістері мен психологиялық жұмыстың заманауи тың әдіс-тәсілдері қамтылады. Бұл жұмыста балалардың психоэмоцияналдық және психофизиологиялық жағдайларына қатты көңіл аударылған. Авторлар балаларды зерттеу барысында олардың жоғарыда көрсетілген (психоэмоцияналдық және психофизиологиялық) үдерістердің нәтижесін есепке алды. Ұсынылған әдістердің нәтижелігін анықтау мақсатында арнайы тағайындалған тәжірибелік зерттемелермен расталған.

Кілтті сөздер: педагогикалық-психологиялық жұмыс, хореографиялық оқу орындарында білім алатын оқушылар, заманауи жаңа психологиялық әдіс-тәсілдер, психологиялық-педагогикалық жұмысты жаңа үлгіде ұйымдастыру