Вы здесь:

А.М. БАЙГАНОВА, А.А. РЫСДАУЛЕТОВА, А.О. ЖАЙЛЫБАЕВА. «Smart house» технологиясының негізінде басқару жүйесін жобалау

ӘОЖ 371.214

DOI: 10.51883/20704046_2020_4_105

А.М. БАЙГАНОВА, А.А. РЫСДАУЛЕТОВА, А.О. ЖАЙЛЫБАЕВА

 «Smart house» технологиясының негізінде басқару жүйесін жобалау

   SMART технология – бұл барлық қолда бар ақпаратты жинақтауға, қолайлы жұмыс мерзімдерін белгілеуге, ресурстардың жеткіліктілігін анықтауға мүмкіндік беретін заманауи тәсіл. Оның көмегімен көптеген проблеманың алдын алып, өмір сүру деңгейін біршама жақсартуға болады. Ақпараттар легі артқан сайын кез келген қызмет түріне де сұраныс артады. Мақалада Қазақстанда, сонּдай-ақ көптеген елдерּде ақпараттық технологиялардың белсенді даму есебінен білімּ беру орындарында қауіпсіздікті қамтаּмасыз ететін заманауи құралдарды енгізу мәселелері қарастырылады. «Smart House» технологиясының көмегімен өмір сүру деңгейін біршама жақсартуға болады және өте өзекті мәселелердің бірі екендігі айтылады. Ақпараттық жүйені құрастырудағы «Интернет заттар» рөлі, IoT және «Smart House» технологиялары зерттеліп, ардуино қосымшасы негізінде бақылау жәнеּ басқару жүйесінің моделі таңдалған. Қолданған платформалардың программалық жабдықтары мен функционалдық мүмкіндіктері, қызметтеріне талдау жасалды. Негізгі модульдері мен қызметі сипатталды. «Smart House» технологиясының негізінде басқаруды бақылайтын ақпараттық жүйесі жобаланып құрылды.
   Кілтті сөздер: SMART технология, IoT, Smart House, Arduino.