Вы здесь:

А.Р. МАСАЛИМОВА. ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ – ҒАЛАМДЫҚ МӘСЕЛЕ

ГРНТИ: 14.01.11

DOI: 10.51883/20704046_2021_3_6

А.Р. МАСАЛИМОВА

ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ – ҒАЛАМДЫҚ МӘСЕЛЕ

Цифрландыру қазіргі таңдағы жаһандық әлемнің дамуындағы өзекті мәселе болып отыр. Дәстүрлі білім жүйесінің біртіндеп цифрлық білім жүйесіне ауысуы заман талабы ретінде қарастырылып отыр. Оның бір дәлелі - ғылыми-техникалық революция болып отыр. Соның арқасында бүгінде білім жүйесіне жаңа оқыту процесінің енуі білім алушылар мен білім берушілердің біліктіліктерін оңтайлы қолдануға мүмкіндік беріп отыр.

Бұл мақаланың мақсаты - цифрландырудың білім жүйесіндегі орны мен маңызы туралы жан-жақты зерттеліп, түрлі ғалымдардың осы тұста жүргізген зерттеулері туралы мәлімет беру. Сондай-ақ білім жүйесінің цифрлық түрге ауысуы бұл Елбасының тапсырысы ретінде қарастыруға болады. Жалпы, мақалада цифрлық білім жүйесінің жаһандық әлемдегі өзектілігі туралы нақты деректер келтірілген. Осы деректердің негізінде Қазақстандағы білім саласының цифрландыруға көшуі педагогика саласындағы көптеген жаңа әдістердің пайда болуына әкелді. Олар қандай жағымды немесе белгілі мәселе тудыратын жағдайға алып келетіні туралы осы мақалада нақтырақ келтірілген.

Кілтті сөздер: цифрлық білім беру, ғылыми-техникалық революция.