Вы здесь:

Г.К. НАКЫПОВА, Ж. САПАРҚЫЗЫ. Жоғары педагогикалық білім беру жүйесіндегі кәсіптік магистрлік даярлық

ӘОЖ 378:378.22 (574)

DOI: 10.51883/20704046_2020_1_131

Г.К. НАКЫПОВА, Ж. САПАРҚЫЗЫ

Жоғары педагогикалық білім беру жүйесіндегі кәсіптік магистрлік даярлық

Мақалада жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде магистратураның дамуы үшін қолайлы жағдайлар, педагогикалық мамандықтарға мамандар даярлау жүйесі, қазіргі заманғы жоғары мектептерде жаңа көзқарастағы оқытушыларға қажеттілік, магистратураның білім беру функциясы, жаңа үлгідегі маман даярлау құралы ретінде студенттер таңдаған салада ғылыми-зерттеу қызметінің әдістері мен тәсілдерін меңгеруі мәселесі қаралады. Сонымен қатар, жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде магистратураның атқаратын түрлі қызметтері талданып, жүйеленді. Жоғары оқу орнының ғылыми-зерттеу қызметін жүргізуі магистратурада даярлаудың мақсаты ретінде, жаңа үлгідегі маман даярлау құралы ретінде, студенттер таңдаған салада ғылыми-зерттеу қызметінің әдістері мен тәсілдері, магистрлік бағдарламалардың жалпы бағыттылығы талданды. Магистранттардың ғылыми-зерттеу әрекетіне өз бетінше жұмыстың әсері, өзіндік жұмысты үздіксіз жоспарлау, өз бетінше жұмыстың түрлерін қисынды түрде қиындатып отыру, өз бетінше жұмыс түрлерінің кәсіптік міндеттерге сәйкес келуі, өз бетінше жұмыс жасау үшін жағдайлар жасау, өз бетінше жұмысты басқару, оның жүру барысы мен нәтижелерін бағалау мәселесі қарастырылды.

Кілтті сөздер: магистратура, жаңа көзқарастағы оқытушы, маман, ғылыми зерттеу жұмыстары, өзіндік білім алу.