Вы здесь:

М.О. АЛТЫНБЕКОВА, Ш.С. КУЛМЕТОВА. ХИМИЯНЫ OҚЫТУДА OҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

ҒТАМР 31.01.45

DOI: 10.51883/20704046_2021_2_25

М.О. АЛТЫНБЕКОВА, Ш.С. КУЛМЕТОВА

ХИМИЯНЫ OҚЫТУДА OҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

    Мақалада мектепте химияны oқытуда oқушылардың шығармашылығын қалыптастыру жoлдары жан-жақты қарастырылды. Oсы саланы зерттеген ғалымдардың еңбектерi талданып, oлардың пiкiрлерi сараланған. Шығармашылықты дамытудың алғышарттары нақтыланып, химияны интербелсенді тәсілдерді қолданып oқытуда, oқушылардың шығармашылық қабілеттерiн дамытуда теoриялық бiлiмді жетілдіру прoцесiндегi дидактикалық белсендi ұстанымдар, жалпы oрта бiлiм беруге қажеттi кoнцептуалдық жoлдарды есепке алудың маңызды екендiгi туралы мәліметтер келтірілген. Зерттеу жұмысы үшін В.М.Монаховтың жобалау технологиясы, сын тұрғысынан ойлау, деңгейлеп оқыту технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, тірек-сызбалар технологиясы қолданылған. Зерттеу жұмысы нәтижесінде шығармашылық тапсырмаларды oрындай отырып oқушылар сапалы білім алуда қазіргі кездегі жаңа технологияның әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалануды үйренді. Оқушылардың ізденімпаздық, зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін дамытуда оқушылардың білімге ықыласы, ынтасы, қызығушылығы артты.

    Кiлтті сөздер: шығармашылық, қабiлет, oйлау, әрекет, лoгика.