Вы здесь:

Ш.Т. ТАУБАЕВА, А.Т. КОНУСОВ, М.С. АУЕСБАЕВ. Әскери қызметшілерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің мәні мен мазмұны

ӘОЖ 37.01

DOI: 10.51883/20704046_2020_1_90

Ш.Т. ТАУБАЕВА, А.Т. КОНУСОВ, М.С. АУЕСБАЕВ

Әскери қызметшілерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің мәні мен мазмұны

Мақалада әскери қызметшілерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің мәні мен мазмұны, оны әскери қызметшілердің күнделікті қызметтік және жауынгерлік іс-әрекеттерінде жүзеге асырудың жолдары, әскери қызметшілер мәртебесіне ие болу жолдары мен оған қойылған шектеулері қарастырылған. Сонымен қатар әскери қызметшілерді оқыту, жеке даму шеңберінде рухани-адамгершілік тәрбиесін қамтуы, әскери қызметшінің моральдық тәрбиесінің жеке басының дамуына әсер етуі, рухани-адамгершілік тәрбие үдерісі бағыттарының көрінісі, тәрбие нысаны мен субъектісі және тәрбиелеудің мазмұны көрсетілген. Рухани-адамгершілік тәрбие үдерісі мазмұнының күнделікті әскери қызметтің бірнеше бағыттарында көрініс табуы, үлгі – басшының тәрбиелеудегі теориялық және қолданбалы тұрғыдан бірнеше авторлар тобының әскери қызметшіні тәрбиелеудің мақсаты, негізгі элементтері, тәрбие беру әрекетінің көзі, тәрбие беру қызметшілерінің алдына қойылған міндеттер, рухани-адамгершілік тәрбиесінің құрылымы және негізгі түрлерімен бірге әскери қызметшілерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеу барысында мотивациялау арқылы тәрбиелік жұмыс тәжірибесінде жүзеге асырылатын ынталандыру, жаттығу, мәжбүрлеу және үлгі берудің ерекшелігі қарастырылған.

Кілтті сөздер: әскери қызметшілер, рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, руханилық, офицердің моральдық өзін-өзі жетілдіруі, шекара бөлімшелеріндегі тәрбие жұмысының мазмұны.